سه

غمِ زمانه که هیچ‌ش کران نمی‌بینم/ دواش جز مِی چون ارغوان نمی‌بینم.

یک

واقعا دنیا روی چیزی می‌چرخد که تنها یازده دقیقه طول می‌کشد!

#پائولو_کوئلیو