سه

+ می‌دونی خشوع یعنی چی؟
– نه حاج آقا.

+ یعنی با تضرع درخواست کنی و با تضرع هم تشکر کنی.

دو

+همیشه سعی کن آقامَنِشی خودت رو در مقابل خانواده‌ی همسرت حفظ کنی!

– یعنی چی حاج آقا؟

+ یعنی ی طوری رفتار کنی که نه فکر کنن نوکرشون هستی و نه فکر کنن متکبری.