شش

+ تو نمی‌دونی این بچه پول‌‌دارها چقدر قابل ترحم‌اند.