دوره‌

قبل از این‌که اشتراک هر دوره را تهیه کنید، حتما و بدون استثناء یکی از نسخه‌های چاپی، الکترونیکی و یا صوتی کتاب عملی‌کردن دانسته‌ها از کن بلانچارد را بخوانید. شیوه‌ی من در آموزش برگرفته از روش بلانچارد است و بر آن تأکید دارم. غیر از این، ممکن است آموزش‌ها برای شما کسل‌کننده و اندک به نظر بیایند.