دوازده

+ حاج آقا چقدر برای بچه‌هاتون وقت گذاشتید؟

ـ هیچی.

+ چرا خب؟!!

+ خوب و بد شدن بچه‌ها دست ما نیست. ما باید آموزش بدیم، تربیت کنیم، اما خیلی‌ش دست ما نیست. خیلی برای بچه‌هاتون خودتون رو نکُشید: اگه خوب باشن که خدا هواشونو داره و اگه بد باشن، شما چرا نوکری ِآدم ِبد رو بکنی؟!